תאריכים חשובים

הודעה על אישור
ההיצג לכנס

קול קורא ראשון: 10.12.20
קול קורא שני: 30.1.21

מועד אחרון
להגשת תקצירים

קול קורא ראשון: 31.10.20
קול קורא שני: 1.1.21

תאריכי הכנס

ימים ראשון - רביעי,
27–30 ביוני 2021