תאריכים חשובים

הודעה על אישור
ההיצג לכנס

עד
15 בדצמבר 2020

מועד אחרון
להגשת תקצירים

עד
25 באוקטובר 2020

תאריכי הכנס

ימים ראשון - רביעי,
27–30 ביוני 2021